INTERBIKE, Las Vegas, 16-18 Settembre 

Eurobike 2015, Friedrichshafen, 26-29 Agosto